Τη δηµιουργία Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης ∆απανών Συντήρησης και Λειτουργίας των Εργων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), που θα παρακολουθεί και θα διασφαλίζει την οµαλή χρηµατοδότηση της συντήρησης των έργων µετά την ολοκλήρωσή τους και για µία δεκαετία, προβλέπει νοµοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών που παρουσίασαν χθες ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης.

Το νοµοσχέδιο αφορά τα δηµόσια έργα, εθνικά και συγχρηµατοδοτούµενα, και αποσκοπεί στην επιτάχυνσή τους, στην αποτελεσµατικότερη απορρόφηση των κονδυλίων, στον καλύτερο προγραµµατισµό τους και στην έγκαιρη διασφάλιση της χρηµατοδότησής τους, καθώς και στην περαιτέρω µείωση της γραφειοκρατίας.

Εκτός από τον ανωτέρω µηχανισµό για τη συντήρηση των έργων, το νοµοσχέδιο προβλέπει επίσης τα εξής:

• Το Π∆Ε µετασχηµατίζεται σε ΑΠ∆Ε (Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων) και διαχωρίζεται:

– Στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος που περιλαµβάνει έργα χρηµατοδοτούµενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων διεθνών χρηµατοδοτικών οργανισµών (όπως ΕΣΠΑ, Ταµείο Ανάκαµψης, προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου - ΕΟΧ κ.λπ.) και από εθνικούς πόρους κ.ά. – Στο εθνικό σκέλος που περιλαµβάνει έργα τα οποία χρηµατοδοτούνται αµιγώς από εθνικούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης.

• Θεσπίζεται Αξονας Μακροχρόνιων ∆εσµεύσεων σε ορίζοντα 20ετίας για τα έργα των οποίων το κόστος ολοκλήρωσης εκτείνεται σε χρόνο πέραν της εκάστοτε προγραµµατικής περιόδου, προκειµένου να γίνεται πιο αποτελεσµατικά η παρακολούθηση των έργων.

• ∆ηµιουργείται διακριτός λογαριασµός για τη χρηµατοδότηση έργων πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, την εκτέλεση και την παρακολούθηση των σχετικών πληρωµών. Στόχος είναι η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση και παρακολούθηση αυτών των έργων.

• Εισάγεται η υποχρέωση των φορέων χρηµατοδότησης να εκτιµούν τις δαπάνες τους και να ενηµερώνουν σχετικά ως προς το Π∆Ε µία φορά ετησίως (Σεπτέµβριος) κατά το στάδιο προετοιµασίας κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισµού του επόµενου έτους συνδυαστικά µε το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι από το 2019 και µετά η χώρα επιτυγχάνει ιστορικά υψηλές επιδόσεις στην αύξηση των επενδύσεων. Σωρευτικά έχουν αυξηθεί κατά 41,3%, έναντι 1% του µέσου όρου της Ευρωζώνης.

Ο ίδιος προανήγγειλε την κατάθεση και άλλου νοµοσχεδίου µετά τις ευρωεκλογές για την ενίσχυση των κινήτρων για συγχωνεύσεις, καθώς και τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση της καινοτοµίας.

Είµαστε σταθερά υπέρ της στήριξης της επιχειρηµατικότητας, είπε, αναγνωρίζοντας το επενδυτικό κενό που υφίσταται. Σηµειώνεται ότι παρά την αύξηση, οι επενδύσεις βρίσκονται στο 14% του ΑΕΠ, έναντι 22% περίπου στην Ε.Ε.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταµείου Ανάκαµψης, είπε ο κ. Παπαθανάσης, σηµειώνοντας ότι το 2024 πραγµατοποιείται το µεγαλύτερο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων των τελευταίων 14 ετών, ύψους 12,2 δισ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ, όµως, εξακολουθεί να εκκρεµεί η υποβολή του αιτήµατος για την εκταµίευση 1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις από το Ταµείο Ανάκαµψης λόγω καθυστέρησης στην υλοποίηση δύο οροσήµων που αφορούν τις συµβάσεις της ανάπλασης στον Βοτανικό και την υπογραφή 9.700 συµβάσεων για το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» για επιχειρήσεις. Το αίτηµα διαχωρίστηκε από το αντίστοιχο για δάνεια, που υπεβλήθη ήδη, ακριβώς λόγω αυτής της καθυστέρησης στα ορόσηµα.

Ειρήνη Χρυσολωρά, Καθημερινή