Εγκρίθηκαν και ξεκινούν τα 12 πρώτα έργα του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», συνολικού προϋπολογισµού 1,42 δισ. ευρώ, οι συµβάσεις των οποίων αναµένεται να υπογραφούν τις επόµενες µέρες. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, έδωσε το πράσινο φως κατόπιν σχετικής εισήγησης της ειδικής υπηρεσίας συντονισµού του Ταµείου. Οπως ανέφερε, την επόµενη εβδοµάδα αναµένεται οι συµβάσεις να κυρωθούν από τη Βουλή, ενώ µέχρι το τέλος του µήνα θα έχει κατατεθεί το συνολικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» στη Βουλή.

Αµέσως µετά θα γίνει και η σχετική εκταµίευση της προκαταβολής από το Ταµείο Ανάκαµψης ύψους 4 δισ. ευρώ. Τα 12 έργα που ξεκινούν αφορούν υποδοµές εκσυγχρονισµού του ∆ηµοσίου και ψηφιοποίηση αρχείων, ενίσχυση συστηµάτων για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω του χωροταξικού σχεδιασµού, πρόγραµµα ψηφιακή µέριµνα, το βόρειο τµήµα του αυτοκινητόδροµου Ε65 και την αποκατάσταση και ανάδειξη των µνηµείων της Ακρόπολης.

Ειδικότερα, στον εκσυγχρονισµό των υποδοµών του δηµόσιου τοµέα θα συµβάλουν τα εξής έργα:

1. Βελτίωση του εξοπλισµού της ΑΑ∆Ε µε σκοπό την παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών προς τους φορολογουµένους. Προϋπολογισµός 12,2 εκατ. ευρώ.

2. Μεταρρύθµιση δηµοσιονοµικού συστήµατος στην κεντρική διοίκηση και τη λοιπή γενική κυβέρνηση Gov-ERP. Το έργο αφορά την αναµόρφωση του συστήµατος χρηµατοοικονοµικής και δηµοσιονοµικής διαχείρισης του ∆ηµοσίου, µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιµασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος επιχειρησιακού σχεδιασµού (Enterprise Resource Planning, ERP) για τη γενική κυβέρνηση και την κρατική διοίκηση. Προϋπολογισµός 36,1 εκατ. ευρώ Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

3. Επέκταση και υποστήριξη του εθνικού δικτύου τηλεπικοινωνιών - Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεµατικών υπηρεσιών των φορέων του δηµόσιου τοµέα µε παρουσία σε 4.500 σηµεία σε όλη τη χώρα. Προϋπολογισµός 32,1 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

4. ∆ικτυακή αναβάθµιση µε οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεµένα δίκτυα, δηλαδή το σύνολο των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, έναν σηµαντικό αριθµό δηµόσιων νοσοκοµείων και άλλων φορέων έρευνας και εκπαίδευσης. Προϋπολογισµός 30,5 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Εθνικό ∆ίκτυο Υποδοµών, Τεχνολογίας και Ερευνας. Στη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προβλέπεται να συµβάλουν τα εξής έργα:

5. Ενιαία ψηφιακή υποδοµή για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων για τη δηµιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών µηχανισµών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγών µεταξύ ∆ηµοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών. Προϋπολογισµός 69,4 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

6. Yπηρεσίες ∆ιαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων της δηµόσιας διοίκησης, που αφορά την παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services, ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή µεταξύ φορέων του κράτους G2G, µεταξύ κράτουςπολιτών G2C αλλά και κράτουςεπιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρµα gov.gr. Προϋπολογισµός 27,9 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

7. Αναβάθµιση της παροχής ανοιχτών δεδοµένων, της πλατφόρµας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Το έργο αφορά την επέκταση της παροχής ανοιχτών δεδοµένων προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα µε στόχο τη διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση, την έρευνα και την επιχειρηµατική αξιοποίηση. Προϋπολογισµός 5,5 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης.

Επιπλέον εγκρίθηκαν προς χρηµατοδότηση τα έργα:

8. Κατασκευή του τµήµατος Τρίκαλα - Εγνατία του αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65). Πρόκειται για το βόρειο τµήµα του Ε65 µήκους 70,5 χλµ., που ολοκληρώνει τον αυτοκινητόδροµο ώστε να αναβαθµιστεί η σύνδεση της ∆υτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου µε την Κεντρική Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό µέσω της Εγνατίας Οδού. Αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική δράση για τη στήριξη της ∆υτικής Μακεδονίας στην κρίσιµη περίοδο της απολιγνιτοποίησης. Προϋπολογισµός 480 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: υπουργείο Υποδοµών.

9. Ψηφιοποίηση αρχείου υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, που αφορά την ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήµατος µεταγραφών και υποθηκών από όλα τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας (ο όγκος εκτιµάται ότι ξεπερνά τα 600 εκατ. σελίδες) και την ανάπτυξη

πληροφοριακού συστήµατος µέσω του οποίου τα αρχεία θα είναι προσβάσιµα σε όλους τους ενδιαφεροµένους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά συστήµατα. Προϋπολογισµός 242,4 εκατ. ευρώ.

10. Τοπικά πολεοδοµικά σχέδια και ειδικά πολεοδοµικά σχέδια, που αποσαφηνίζουν και κατοχυρώνουν θεσµικά το πολεοδοµικό πλαίσιο (χρήσεις γης, όροι δόµησης κ.λπ.) στο οποίο βασίζεται η χωροθέτηση πάσης φύσεως έργων και επενδύσεων – δηµόσιων και ιδιωτικών. Προϋπολογισµός 345,2 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.

11. Αποκατάσταση - συντήρηση - ανάδειξη µνηµείων Ακρόπολης Αθηνών, που αφορά εργασίες αναστήλωσης στον Παρθενώνα και τα τείχη, συντήρηση µνηµείων, διαµόρφωση της δυτικής πρόσβασης, φωτογραµµετρίες, 3D αποτυπώσεις κ.ά. Το έργο καθιστά δυνατή τη διαρκή συντήρηση και ανάδειξη του µνηµείου, που αποτελεί ορόσηµο για τη χώρα και την παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά και αξιοθέατο υψηλού συµβολισµού µε καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση τουρισµού στην Αθήνα. Προϋπολογισµός 10 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: υπουργείο Πολιτισµού.

12. Τέλος, προς ένταξη στο Ταµείο Ανάκαµψης προχωράει το πρόγραµµα ψηφιακή µέριµνα, το οποίο ήδη τρέχει και παρέχει –µε εισοδηµατικά και κοινωνικά κριτήρια– επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισµού (tablet, laptop, desktop), στηρίζοντας έµπρακτα 325.000 οικογένειες µε 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. Προϋπολογισµός 129,2 εκατ. ευρώ.

Τα περισσότερα έργα αφορούν υποδοµές για τον εκσυγχρονισµό του ∆ηµοσίου.