Αυξηµένη λειτουργική κερδοφορία για το α΄ εξάµηνο 2023, λόγω της µείωσης των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας, φυσικό αέριο και εκποµπές CO2, κατέγραψε ο όµιλος της ∆ΕΗ. Συγκεκριµένα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαµβανόµενη βάση διαµορφώθηκαν σε 589,7 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 160,4 εκατ. (37,4%) σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα για το β΄ τρίµηνο του 2023, το EBITDA σε επαναλαµβανόµενη βάση διαµορφώθηκε σε 309,1 εκατ. ευρώ έναντι 259,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίµηνο του 2022.

Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε κέρδη 181,5 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 11,1 εκατ. το α΄ εξάµηνο 2022. Τα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν σε κέρδη 279,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,9 εκατ. το α΄ εξάµηνο 2022, καθώς επηρεάστηκαν και από το κέρδος ύψους 141,6 εκατ. ευρώ από την πώληση του 100% των µετοχών της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής «Mεταλιγνιτική» στο ελληνικό ∆ηµόσιο µετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου µεταλιγνιτικής αξιοποίησης πυρήνων ζωνών απολιγνιτοποίησης της ∆ΕΗ και την εισφορά του στη «Mεταλιγνιτική».

Σχολιάζοντας τα οικονοµικά αποτελέσµατα 6µήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΗ Γεώργιος Στάσσης σηµείωσε ότι «αντανακλούν τη βελτιωµένη απόδοση, µε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αλλά και των επενδύσεων σε καθαρότερες µορφές ενέργειας, έργα ψηφιοποίησης σε όλες τις δραστηριότητες του οµίλου, καθώς και στον εκσυγχρονισµό του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Για το σύνολο του έτους, επιβεβαιώνουµε τον στόχο για επαναλαµβανόµενο EBITDA ύψους περίπου 1,2 δισ. και συνεχίζουµε την υλοποίηση του στρατηγικού µας σχεδίου µε στόχο την εξέλιξη της ∆ΕΗ στην κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο κύκλος εργασιών µειώθηκε το α΄ εξάµηνο 2023 κατά 810,3 εκατ. ευρώ ή 18,4%, στα 3,6 δισ. ευρώ, λόγω της µείωσης του όγκου των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσµα της πτώσης της εγχώριας ζήτησης.

Η πτώση του τζίρου αποδίδεται και στη µείωση του µεριδίου αγοράς στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στα µειωµένα τιµολόγια σε συνέχεια της πτώσης των τιµών στη χονδρεµπορική αγορά.

Σηµειώνεται ότι το µέσο µερίδιο της ∆ΕΗ στην αγορά προµήθειας στο σύνολο της χώρας µειώθηκε σε 58,5% το α΄ εξάµηνο από 63,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, το µέσο µερίδιο αγοράς στο διασυνδεδεµένο σύστηµα µειώθηκε σε 55% (από 63,6% τον Ιούνιο 2022), ενώ το µέσο µερίδιο ανά τάση ήταν 53,8% (από 90,1%) στην υψηλή τάση, 33,7% (από 38,4%) στη µέση τάση και 64,2% (από 66,6%) στη χαµηλή τάση. Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το µέσο µερίδιο της ∆ΕΗ µειώθηκε σε 37,2% από 43,2% το α΄ εξάµηνο 2022, κυρίως λόγω της χαµηλότερης παραγωγής από µονάδες φυσικού αερίου.

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α΄ εξάµηνο 2023 µειώθηκαν κατά 24,5%, στα 2 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσµα της µείωσης των δαπανών για αγορά φυσικού αερίου, ενέργειας και δικαιωµάτων εκποµπών CO2. Η δαπάνη µισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, διαµορφώθηκε στα 359,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάµηνο 2023 από 350,8 εκατ., µε το µισθοδοτούµενο τακτικό προσωπικό να διαµορφώνεται σε 13.102 εργαζοµένους (από 12.582 εργαζοµένους στο τέλος του α΄ εξαµήνου 2022).

Καθημερινή