Πρόβλεψη για μείωση κύκλου εργασιών από την κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα κατά 50% διατυπώνει η διοίκηση της Φαρσαλινής "Επίλεκτος", στο πλαίσιο παρουσίασης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων της.

Στο εξάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 15,584 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12 εκατ. ευρώ προέρχονται από την κλωστοϋφαντουργία, ενώ τα υπόλοιπα έσοδα από τον κλάδο ενέργειας.

Το ίδιο διάστημα το μικτό κέρδος του ομίλου, που υλοποιεί πρόγραμμα αναδιοργάνωσης μέρους των δραστηριοτήτων του, ανήλθε σε 542 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 575 χιλ. ευρώ, τα λειτουργικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν σε ζημία 36 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,169 εκατ. ευρώ, οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 864 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 300 χιλ. ευρώ, τα EBITDA ανήλθαν σε κέρδη 1,745 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 265 χιλ. ευρώ την 31.12.2018.

Ο όμιλος κατά την 31.12.2019 παρουσίασε θετικές ταμειακές ροές 2,425 εκατ. ευρώ από 2,346 εκατ. ευρώ ενώ την 31.12.2019 υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ ύψους 1,315 εκατ. ευρώ.

Δεδομένων των εξελίξεων ωστόσο κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης του ομίλου (α’ τρίμηνο 2020), η διοίκηση προειδοποιεί για δυσμενή επίπτωση στα μεγέθη της καθώς υφίστανται παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα και σχετίζονται με την προβληματική κατάσταση του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου, την έκτακτη κατάσταση που δημιουργήθηκε εξ ́αιτίας της πανδημίας του COVID-19 και την προβληματική χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας και κατ’ επέκταση του ομίλου.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr