Την επιδότηση της δόσης δανείων πληττόμενων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για διάστημα έως και οκτώ μηνών προβλέπει το πρόγραμμα «Γέφυρα 2». Για τα ενήμερα δάνεια η επιδότηση μπορεί να φθάσει έως και το 90% της δόσης, ενώ για επιχειρηματικά δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση ή έχουν καταγγελθεί από τράπεζες η επιδότηση μειώνεται από 50% έως 80%. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο «Γέφυρα 2» είναι να εμφανίζει μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% το 2020.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, οι επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα ανέρχονται σε περίπου 120.000. Σύμφωνα όμως με υπολογισμούς των τραπεζών, ο αριθμός αυτός μπορεί να φθάσει έως και τις 200.000 και εξαρτάται από το κατά πόσον οι επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα προσέλθουν σε συμφωνία με τις τράπεζες για τη ρύθμισή τους. Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους έως τις 9 Μαΐου.

Υψηλά ποσοστά επιδότησης που φτάνουν το 90% για τους συνεπείς επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την πανδημία και μειωμένα ποσοστά –από 80% έως 50%– για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση ή οφειλές που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, προβλέπει το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για την κάλυψη από το Δημόσιο των δόσεων των επιχειρηματικών δανείων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, οι επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα φθάνουν περί τις 120.000. Σύμφωνα όμως με υπολογισμούς των τραπεζών, ο αριθμός αυτός μπορεί να φτάσει έως και τις 200.000 και εξαρτάται από το κατά πόσον οι επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα προσέλθουν σε συμφωνία με τις τράπεζες για τη ρύθμισή τους.

Οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους έως τις 9 Μαΐου. Με βάση όσα προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, η ένταξη στο πρόγραμμα θα καλύψει ελεύθερους επαγγελματίες με εισόδημα έως 12.500 ευρώ για όσους έχουν καταγγελμένα δάνεια, έως 17.000 ευρώ εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμα δάνεια και έως 24.000 ευρώ εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του ελεύθερου επαγγελματία.

Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει οριστεί και ανώτατο όριο οφειλής, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 130.000 ευρώ ανά τράπεζα για όσους έχουν καταγγελμένες οφειλές, τις 250.000 ευρώ για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες και τις 300.000 ευρώ για αυτούς που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για τις επιχειρήσεις, είτε είναι ατομικές είτε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, ισχύει το κριτήριο του τζίρου σε συνδυασμό με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν. Ανώτατο όριο τζίρου είναι τα 50 εκατ. ευρώ.

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση του τζίρου τους ίση ή μεγαλύτερη του 20% κατά το 2020 σε σχέση με το 2019 και να έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της COVID-19.

Στις επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα μέτρα στήριξης, καθώς και όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, ή έχουν εργαζομένους που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας.

Ευγενία Τζώρτζη Καθημερινή