Με γοργούς ρυθμούς προχωρά από τον Δήμο Λαρισαίων το σχέδιο «Ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας».

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η διεξαγωγή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση, την αυτοματοποίηση συστήματος ηλεκτροφωτισμού 15.804 φωτιστικών σημείων και τη συντήρησή του, στον Δήμο Λαρισαίων, για δέκα χρόνια, με σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Να σημειώσουμε ότι η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με ιδιώτη, δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο Λαρισαίων, καθώς η προβλεπόμενη επένδυση θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενη από ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ η αποπληρωμή της θα γίνει μέσω της εξοικονόμησης κόστους ενέργειας, που θα επιτευχθεί.

Η εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου του διαγωνισμού, ανέρχεται στα 14.503.253,26 ευρώ, σε διάστημα δεκαετίας (μέχρι και το 2031). Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, ο προϋπολογισμός προσφοράς θα προκύπτει από την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης στη διάρκεια των δέκα ετών ισχύς της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), με βάση την προεκτίμηση του Δήμου. Από το ποσό εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του αναδόχου (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ) και οι τιμές έχουν υπολογιστεί με έτος βάσης ενεργειακής κατανάλωσης το 2019 και τιμή KWh: 0,18. Η περίοδος ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού, από τον ανάδοχο ορίζεται στους δεκαοκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά και από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Τι περιλαμβάνει

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος, περιλαμβάνουν:

«Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με την υποβολή Μελέτης Εφαρμογής, όπου ο ανάδοχος θα προβεί στην υλοποίηση των κάτωθι επιμέρους παραδοτέων:

* Επιβεβαίωση του αριθμού των φωτιστικών σωμάτων, μέσω επιμέτρησης - καταγραφής.

* Κατηγοριοποίηση των οδών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015.

* Πραγματοποίηση φωτοτεχνικών μελετών (έντασης φωτισμού και λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία οδού και τη γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις οδούς αντίστοιχης κατηγορίας.

* Πρόβλεψη εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων LED, σύμφωνα με την αντιστοίχιση που θα γίνει.

* Πρόβλεψη τοποθέτησης μετρητών με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου. Οι μετρήσεις αυτές θα θεωρηθούν ως πραγματική κατανάλωση του νέου δικτύου. Μέσω της λειτουργίας του «Συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας» και των μετρητών, θα προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα επαληθεύονται με βάση το εγχειρίδιο λειτουργίας και ελέγχου που θα καταρτιστεί από τον ανεξάρτητο σύμβουλο, για να εξάγονται τα αποτελέσματα του πλάνου μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονόμησης.

* Παραμετροποίηση νέου συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

* Οριστικοποίηση της διαδικασίας ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου».

Λένα Κισσάβου Ελευθερία