Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία τον απαιτούμενο έλεγχο για την επαναπιστοποίησή της με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης, από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TUV NORD (μέλους του TUVNordGroup).

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η Τράπεζα, στον τομέα των υπηρεσιών έγκρισης πιστωτικών καρτών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων λιανικής τραπεζικής.

Με την ανανέωση της πιστοποίησης, η Τράπεζα Πειραιώς αποδεικνύει έμπρακτα τη συνεχή δέσμευση της για παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών, εστιάζοντας :

– Στην άμεση ανταπόκριση της Τράπεζας στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της, με έμφαση στη λειτουργικότητα και αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στο υψηλό επίπεδο γνώσεων του προσωπικού.

– Στην πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία στην εγκριτική διαδικασία, αναπτύσσοντας αίσθηση ασφάλειας, σιγουριάς και σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών και της Τράπεζας.

– Στη βέλτιστη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα διαχείρισης των υπηρεσιών της και μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της, μέσω του σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης, ανασκόπησης, διατήρησης και διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Αξίζει να τονιστεί, ότι με την παρούσα πιστοποίηση η Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπορεί στον συγκεκριμένο τομέα της ελληνικής αγοράς, αυξάνοντας την Ποιοτική Τραπεζική Εμπειρία, των πελατών της.