Μέσω του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, με ακροαματική διαδικασία, θα επικυρώνονται τελικά όλες οι συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών επιχειρήσεων που θα προκύπτουν από τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης δεν προχώρησε τελικώς σε αλλαγή του νομοσχεδίου που προέβλεπε την επικύρωση σε ορισμένες περιπτώσεις με απλή διάταξη από δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου με δικαίωμα οποιουδήποτε θιγομένου να ασκήσει ανακοπή, ρύθμιση που θα επιτάχυνε έστω και μερικώς τη διαδικασία. Με άλλα λόγια, ένα από τα βασικά προβλήματα του νομοσχεδίου, ο κίνδυνος δηλαδή σοβαρής εμπλοκής των υποθέσεων στα δικαστήρια, παραμένει.

Οπως ανέφερε ο κ. Δήμος Παπαδημητρίου στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη επιβράδυνση της οριστικής επικύρωσης, καθώς οι μεν ανακοπές θα ασκούνται κατά κανόνα προς το τέλος της προθεσμίας, θα δημιουργηθεί δε άσκοπη επιβάρυνση των πινακίων, εάν κατά της ίδιας συμφωνίας ασκηθούν περισσότερες ανακοπές από διαφορετικούς πιστωτές. Πάντως, μελετάται σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να τροποποιηθεί μελλοντικά το νομοσχέδιο και να προβλέπει ότι η διαδικασία της επικύρωσης με διάταξη του δικαστή θα εφαρμοσθεί μόνο στις περιπτώσεις όπου μπορεί βάσιμα να προσδοκάται ότι η πιθανότητα άσκησης ανακοπής είναι μικρή.

Ο υπουργός, ωστόσο, προχώρησε σε τρεις άλλες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Αυτές είναι:

• Η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών αναστέλλεται όχι με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως προβλεπόταν αρχικά, αλλά αργότερα, αφού ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης.

• Επιτρέπεται η υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και βρίσκονταν σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης υπό την προϋπόθεση ότι πριν από την υποβολή αίτησης στη ρύθμιση έχουν προβεί σε δήλωση έναρξης εργασιών. Η πρόβλεψη υπήρχε στο νομοσχέδιο, αλλά επαναδιατυπώθηκε προκειμένου να γίνει πιο σαφής και να περιλάβει τα φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ιδιότητα.

• Στον εμπειρογνώμονα μπορεί να ανατεθεί η επαλήθευση απαιτήσεων, των οποίων η ύπαρξη ή το ύψος τους αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή τους πιστωτές, καθώς και η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών.

Καθημερινή (Δήμητρα Μανιφάβα)