Το πεδίο αρμοδιότητας και τον τρόπο λειτουργίας του νεοσύστατου Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, προβλέπει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες τους thessaliaeconomy.gr, o Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ) θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε.) με έδρα τη Λάρισα και παραρτήματα σε Τρίκαλα, Βόλο και Καρδίτσα. Θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και, αναλόγως του αντικειμένου, των υπουργείων Υποδομών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σκοπός της εταιρείας είναι «η εκπόνηση της στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση των υδάτων του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, η εποπτεία και υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων, ο συντονισμός και η συνεχής επίβλεψη της εφαρμογής μέτρων προστασίας και διαχείρισης».

Ετσι, μεταξύ άλλων ο νέος οργανισμός θα αναλάβει το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής και διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας στη Θεσσαλία, το master plan για την αντιπλημμυρική προστασία της, τον έλεγχο των δικτύων άρδευσης και των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Στη διοίκησή του θα συμμετέχουν, εκτός από τους διορισμένους από τα τρία υπουργεία, δύο εκπρόσωποι της περιφέρειας, δύο της Ενωσης Δήμων Θεσσαλίας και ένας από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ή το ΓΕΩΤΕΕ.

Η χρηματοδότησή του θα προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, από διαχειριστικές αμοιβές για τις υπηρεσίες του, δωρεές, περιβαλλοντικά τέλη κ.ά. Στον ΟΔΥΘ θα μεταφερθεί προσωπικό από τη Διεύθυνση Υδάτων και τη Διεύθυνση Εποπτείας ΤΟΕΒ της περιφέρειας και τη Διεύθυνση Χωροταξικής - Περιβαλλοντικής Πολιτικής της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Κώστας Τόλης thessliaeconomy.gr