Από την τράπεζα Θεσσαλίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

"Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ακολουθώντας με πίστη το όραμά της και την αποστολή της και αντιλαμβανόμενη πλήρως τις οικονομικές εξελίξεις που έχουν οδηγήσει στη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, στηρίζει ενεργά τον αγροτικό τομέα παρέχοντας εξειδικευμένες, άμεσες και ευέλικτες χρηματοδοτήσεις.

Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού και στο πλαίσιο της συνεργασίας που διατηρεί η Τράπεζα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund) μέσω διάθεσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων εγγυοδοσίας (πρόγραμμα εγγυοδοσίας EaSI), παρέχονται χρηματοδοτήσεις μέχρι του ποσού των € 15.000, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας που πηγάζουν από την αύξηση του κόστους αγοράς λιπασμάτων.

Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις διακρίνονται για τους ευνοϊκούς όρους, σύντομο χρόνο εκταμίευσης ,μειωμένα έξοδα και χωρίς εξασφαλίσεις. Οι χρηματοδοτήσεις θα διενεργούνται έναντι της προσκόμισης των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων και υπάρχει και η δυνατότητα χρηματοδότησης και εξοφλημένων τιμολογίων λιπασμάτων των παραγωγών σίτου.

Περισσότερες πληροφορίες για το δανειακό προϊόν και τη διαδικασία απόκτησης μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας καθώς και στο site, όπου υπάρχει αναλυτική περιγραφή της συγκεκριμένης χρηματοδότησης."