Η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ διοργανώνει Διαδικτυακή Ενημέρωση με θέμα: Παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ  «Επιχορήγηση επιχειρήσεων 

παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 13.00. 

 Η παρουσίαση της Δράσης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, θα γίνει διαδικτυακά από τον Υπεύθυνο της Δράσης κ. Χριστόφορο Κοντοζήση και θα προβληθεί στο YouTube και στα social media (facebook και twitter) της ΑΕΔΕΠ με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων πάνω στη Δράση και σε  ερωτήματα που έχουν ανακύψει από τη προκήρυξή της.   

Η Δράση έχει συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 30 εκατ.€ και ωφελούμενοί της, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί (φυσικά πρόσωπα) και 

νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα, έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έως και τις 28/02/2022 και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Σε κάθε Ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ συνολική επιχορήγηση έως 2.000€ με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τους. 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται και θα αξιολογηθούν ηλεκτρονικά με σειρά προτεραιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 έως την Δευτέρα 18/4/2022 και ώρα 15:00.