του Δημήτρη Γάτου*

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας µένοντας πιστή στο όραµα και την αποστολή της, στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα, παρέχοντας ευρεία γκάµα τραπεζικών δανειακών προϊόντων που καλύπτουν επενδυτικές µακροπρόθεσµες ανάγκες και χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης. Από το 2020 παρέχονται χρηµατοδοτήσεις εγγυηµένες από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ESIF). Οι δράσεις του ΤΕΑΑ είναι η 4.1.4 και η 4.2.4. Το επιλέξιµο πελατολόγιο αφορά επαγγελµατίες αγρότες, νέους αγρότες, οµάδες παραγωγών, αγροτικούς συνεταιρισµούς και µεταποιητικές επιχειρήσεις που επενδύουν στους κλάδους κρέατος, επεξεργασίας γάλακτος, αυγών, δηµητριακών, οίνου, προϊόντων ελαιόλαδου, φρούτων, λαχανικών κλπ. Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, καινούριο ή µεταχειρισµένο εξοπλισµό κλπ.

Τα δανειακά προϊόντα Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι :

Α) µακροπρόθεσµο επενδυτικό δάνειο από 10.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ,

Β) δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ συνδεδεµένα µε τη στήριξη επένδυσης και,

Γ) δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ στα πλαίσια στήριξης COVID 19, ανεξαρτήτου επενδυτικού σχεδίου ( διάθεση έως 31/12/2022 ).

Τα οφέλη που αποκοµίζει το επιλέξιµο πελατολόγιο της τράπεζας είναι :

■ ευνοϊκή τιµολόγηση (όχι µεγαλύτερη από 5,50%) και µειωµένα έξοδα δανείου,

■ προνόµιο εγγύησης στο 80 % του δανείου από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( ESIF ).

■ παροχή περιορισµένων εξασφαλίσεων , µε µέγιστο ποσοστό στο 30 % του δανείου.

■ αυξηµένη διάρκεια δανείων και

■ σύντοµη και ευέλικτη εγκριτική διαδικασία µε παροχή Συµβουλευτικής Τραπεζικής.

Στις άµεσες προθέσεις της τράπεζας είναι συµµετοχή στο Ταµείο Μικροπιστώσεων Αγροτών που έχει ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014-2020 µε διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πρόκειται για χρηµατοδοτικό εργαλείο που θα παράσχει µικρό-δάνεια στους αγρότες από 3.000 έως και 25.000 ευρώ µε ευνοϊκή τιµολόγηση. Η διάθεση των µικροπιστώσεων αναµένεται να ξεκινήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, πέραν του Ταµείου Μικροπιστώσεων Αγροτών, παρέχει ήδη µικροχρηµατοδοτήσεις µέχρι 25.000 ευρώ στο πλαίσιο του προγράµµατος EaSI µε σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής καινοτοµίας, µε την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (EIF), µε στόχευση το σύνολο της επιχειρηµατικότητας των µικρών επιχειρήσεων.

∆άνεια EaSI

Tα πλεονεκτήµατα των δανείων EaSI είναι οι περιορισµένες εξασφαλίσεις και η ανταγωνιστική τιµολόγηση. Οι επιλέξιµοι δικαιούχοι είναι οι πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν επενδυτικές και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης µε την προϋπόθεση ότι έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η περίοδος διαθεσιµότητας δανείων είναι µέχρι το τέλος του 2023 ή και µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού, που έχει αναλάβει η Τράπεζα.

Η ζήτηση δανείων EaSI είναι αυξηµένη καθώς µέχρι σήµερα έχει καλυφθεί άνω του 65% του προϋπολογισµού της Τράπεζας.

Επίσης, παρέχονται δάνεια σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) όπως το τρέχον ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο περιλαµβάνει δάνεια επενδυτικού σκοπού από 25.000 έως και 1.500.000 ευρώ, διάρκειας 5-10 έτη, µε επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες που έχουν υπαχθεί σε κάποιο πρόγραµµα κρατικής ενίσχυσης ή αφορούν ανεξάρτητο επενδυτικό σχέδιο. ∆ικαιούχοι είναι οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα τελευταία 2,5 ετη, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουν διατεθεί στο πελατολόγιο της τράπεζας δανειακά προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας άνω των 30 εκατ. ευρώ (ΕΑΤ - ΤΜΕ∆Ε, Ταµείο Εγγυοδοσίας COVID 19, ΤΕΠΙΧ II κλπ).

Προεξόφληση επιχορήγησης

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας χρηµατοδοτεί επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στα σχέδια βελτίωσης (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) µε ευνοϊκούς όρους, καλύπτοντας τόσο την ιδιωτική συµµετοχή όσο και την προεξόφληση της επιχορήγησης. Συνεργάζεται µε αντιπροσωπείες γνωστών οίκων αγροτικών µηχανηµάτων και µε αξιόλογα τοπικά γραφεία συµβούλων, ενώ µε το ίδιο σθένος θα στηριχθούν και τα νέα σχέδια βελτίωσης που αναµένεται να προκηρυχθούν.

Επίσης, αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις παρέχονται στο πλαίσιο των προγραµµάτων LEADER, των δράσεων 4.2 και των Αναπτυξιακών Νόµων.

Ταµείο Ανάκαµψης

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας συµµετέχει στις χρηµατοδοτήσεις του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας ( ΤΑΑ ) στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας ( ΕΣΑΑ). Σύµφωνα µε το επενδυτικό σχέδιο , την περίοδο 2021 – 2026 αναµένεται να εκταµιευθούν στην οικονοµία της χώρας µας 30,5 δις ευρώ στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας ( ΤΑΑ ), εκ των οποίων 17,8 δις ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις και 12,7 δις ευρώ σε δάνεια από το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Τα δάνεια θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις που εµπίπτουν σε πέντε κατηγορίες :

■ Πράσινη µετάβαση.

■ Ψηφιακός µετασχηµατισµός.

■ Καινοτοµία – Έρευνα και Ανάπτυξη: Στην κατηγορία αυτή µπορούν να ενταχθούν καινοτόµες επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τοµέα και επιχειρήσεις που διεξάγουν έρευνα σε νέα αγροτοδιατροφικά προϊόντα.

■ Ανάπτυξη οικονοµικών κλίµακας µέσω συνεργασιών , εξαγορών και συγχωνεύσεων

■ Εξωστρέφεια : Επίσης στην κατηγορία αυτή µπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τοµέα µε εξαγωγικό προσανατολισµό.

Τα δάνεια Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας ( ΤΑΑ ) θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους 50 % του συνολικού επιλέξιµου επενδυτικού κόστους, ενώ η Ιδία Συµµετοχή των επιχειρήσεων θα καλύψει κατ’ ελάχιστο το 20 % του χρηµατοδοτικού σχήµατος και το υπόλοιπο 30 % θα είναι τραπεζικός δανεισµός.

Ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα της τράπεζας είναι η άµεση ανταπόκριση, η σύντοµη διάρκεια αξιολογήσεων και η ευελιξία εξατοµικευµένης προσαρµογής των δανειακών προϊόντων.

Επιπρόσθετα, παρέχονται καταθετικά προϊόντα µε ανταγωνιστικό επιτόκιο και ασφαλιστικά προϊόντα σε συνεργασία µε την Συνεταιριστική Ασφαλιστι, όπως ασφάλιση αγροτικών κτιρίων, θερµοκηπίου, φυτικής παραγωγής, µηχανηµάτων, µεταφορών, αγροτικών οχηµάτων και γενικής αστικής ευθύνης.

*Ο κ. Γάτος είναι ∆ιευθυντής Εργασιών & Πιστοδοτήσεων – Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ