Σε μια δραστικά διαφοροποιημένη αρχιτεκτονική οδηγείται η Eurobank, εφόσον εγκριθεί από τις αρχές και τους μετόχους η απορρόφηση της Grivalia ΑΕΕΑΠ και προχωρήσει χωρίς προβλήματα ο σχεδιασμός για μεταφορά «κόκκινων» δανείων, ονομαστικής αξίας 7 δισ. σε SPV, προκειμένου να τιτλοποιηθούν.

Με βάση όσα ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα, το σχέδιο μετασχηματισμού και επιτάχυνσης της εξυγίανσης του ισολογισμού της προβλέπει τις εξής ενέργειες:

Πρώτο βήμα θα είναι η απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Grivalia ΑΕΕΑΠ, η οποία θα διενεργηθεί μέσω αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας και κάλυψής της αποκλειστικά από τους μετόχους της εταιρείας επενδύσεων ακινήτων, με εισφορά εις είδος (ακίνητα και κάποια μετρητά).

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι υπέρ των μετόχων της ΑΕΕΑΠ ενώ προβλέπεται ως πρόσθετο γλυκαντικό και επιστροφή κεφαλαίου 40,5 εκατ. ευρώ.

Η απορρόφηση προβλέπεται να διενεργηθεί με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30ή Δεκεμβρίου 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τον Απρίλιο του 2019.

Παράλληλα, θα διενεργηθεί η μεταφορά σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) μη εξυπηρετούμενων δανείων, ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ, τα οποία είναι είτε καταγγελμένα είτε σε βαθιά καθυστέρηση. Τα δάνεια θα αποτελέσουν το κάλυμμα για σειρά τιτλοποιήσεων ανά υποκατηγορία (στεγαστικά, μικρά επιχειρηματικά, μεγάλα επιχειρηματικά).

Το σχέδιο προβλέπει πώληση των senior και πιθανώς μέρους των mezzanine ομολόγων σε επενδυτές και τη διανομή δωρεάν στους μετόχους του ομίλου των υπολοίπων mezzanine καθώς και του συνόλου των junior notes ομολόγων, ώστε να από-αναγνωριστεί στο σύνολό του το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό που αντιστοιχεί στα τιτλοποιούμενα δάνεια. Οι τίτλοι θα δοθούν δωρεάν στους μετόχους (carve out) εν είδει μερίσματος, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Φ. Καραβίας στην τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.

Ακολούθως θα υπάρξει απόσχιση όλων των υπαρχόντων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του ομίλου, περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, τα οποία θα εισφερθούν σε μια νέα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Νέα Eurobank». Από την απόσχιση και εισφορά θα εξαιρεθούν οι μετοχές του SPV καθώς και τυχόν mezzanine notes και Junior notes τίτλοι, που θα διακρατούνται από την τράπεζα. Μετασχηματισμός που προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019.

Πώς εξυγιαίνει τον ισολογισμό χωρίς να ενεργοποιηθεί το DTC

Με αυτό τον τρόπο, η εισηγμένη Eurobank μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών (Holding Company) που θα έχει από κάτω της την «καλή» τράπεζα (Νέα Eurobank) και το SPV που θα προχωρά στις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων ονομαστικής αξίας 7 δισ.

Η παραπάνω αναδιάρθρωση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να ξεπερασθεί ο σκόπελος της ενεργοποίησης της εγγύησης του Δημοσίου, λόγω της πιθανής ζημίας την οποία θα γράψει ο όμιλος από την πώληση mezzanine ή/και senior ομολόγων. Η ζημία με τη νέα αρχιτεκτονική θα επιβαρύνει τη Holding εταιρεία και όχι τη νέα Eurobank.

Έτσι, οι μέτοχοι του ομίλου δεν κινδυνεύουν να υποστούν απίσχναση της συμμετοχής τους (dilution) καθώς η εν λόγω συναλλαγή δεν προκαλεί μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστική απαίτηση και, αναλόγως της εναλλακτικής που θα επιλεγεί, θα καρπωθούν τα οφέλη ενδεχόμενης ανοδικής πορείας των τιτλοποιημένων NPEs.

Όλα αυτά βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι ο επόπτης θα αποδεχθεί το παραπάνω σχήμα και η πολιτεία θα θεωρήσει ότι το bypass της ενεργοποίησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (Deferred Tax Credits - DTCs) είναι εντός της περιμέτρου του νόμου Χαρδούβελη, όπως τροποποιήθηκε από την υφιστάμενη κυβέρνηση το 2017.

Στελέχη ελεγκτικών εταιρειών με τα οποία συνομίλησε το Euro2day.gr αναφέρουν ότι η μεταφορά DTCs επιτρέπεται με βάση το νόμο σε εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Ο παραπάνω σχεδιασμός είναι απολύτως συμβατός, σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, με τα σχέδια της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΧΣ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος.

Η «προίκα» στην FPS για να ακολουθήσει στρατηγικός

Η Financial Planning Services (FPS), εταιρεία διαχείρισης δανείων του ομίλου, θα αναλάβει τη διαχείριση τόσο των κόκκινων δανείων που θα αποτελέσουν το κάλυμμα των τιτλοποιήσεων του SPV, όσο και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που θα παραμείνουν στη νέα Eurobank, υπογράφοντας σχετικές συμβάσεις με τράπεζα και SPV. Σε επόμενο στάδιο θα εξεταστεί η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στην FPS, εξέλιξη που αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για την απο-αναγνώριση του τιτλοποιημένου ενεργητικού.

Επίσης θα συσταθεί εντός του ομίλου νέα Grivalia (Grivalia Management Company), η οποία θα συνάψει με τη νέα Eurobank δεκαετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA) για τη διαχείριση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του, που θα περιλαμβάνει τα ακίνητα της πρώην Grivalia, τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα της Eurobank καθώς και ανακτηθέντα ακίνητα. Η συνολική pro forma αξία του παραπάνω χαρτοφυλακίου στις 30/9 ανερχόταν σε 2,2 δισ. ευρώ.

Μετά τη συγχώνευση, η Eurobank θα έχει τον ισχυρότερο δείκτη συνολικών κεφαλαίων στην Ελλάδα (19%) και δείκτη NPEs περίπου στο 15% στο τέλος του 2019 και κάτω του 10% το 2021, όπως έγραψε το Euro2day.gr.

Η συναλλαγή έχει παρουσιαστεί, σύμφωνα με πληροφορίες στον SSM και την ΤτΕ ΕΛΛ +1,23%, ενώ δεν εγείρει κανένα θέμα κρατικής βοήθειας. Τέλος δεν υπάρχει καμία αρνητική επίπτωση για τους εργαζομένους στις δύο εταιρείες.

Χρήστος Κίτσιος (euro2day.gr)