Μείωση κύκλου εργασιών και ζημιών σημείωσε κατά το πρώτο μισό της οικονομικής χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου του 2018, η κλωστοϋφαντουργία Επίλεκτος που εδρεύει στα Φάρσαλα. Ειδικότερα:

• Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 26,8%, από τα 15,7 στα 11,5 εκατ. ευρώ.

• Το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) κινήθηκε σε ανοδικά επίπεδα (1,098 εκατ. από 888 χιλ. ευρώ).

• Το EBIT (αποτελέσματα προ φόρων και τόκων) ήταν ζημιογόνο, αλλά βελτιωμένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης (-268 χιλ. έναντι -529 χιλ. ευρώ).

• Το μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος συνέβαλε και αυτό στο να περιοριστούν οι καθαρές ζημίες από τα 2,-47 στο 1,007 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας ενημερώνει τους μετόχους πως η μονάδα παραγωγής βιοαερίου έχει ήδη τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του σταθμού βιοαερίου ισχύος 5,252 MW σε ιδιόκτητη έκταση στη θέση Βαμβακού του Δήμου Φαρσάλων, Νομού Λάρισας βρίσκεται σε τελικό στάδιο, έχει ξεκινήσει η τροφοδοσία με τις απαραίτητες Ά ύλες για την παραγωγή βιοαερίου, έγινε η ηλέκτριση και ξεκινούν να συνδέονται σταδιακά οι μηχανές ηλεκτροπαραγωγής.

Η μονάδα, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, θα διαχειρίζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα από περίπου εκατό κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της περιοχής με μεγάλα περιβαλλοντικά, αλλά και αστικά οφέλη τόσο για την περιοχή των Φαρσάλων, όσο και για την Ελληνική επικράτεια γενικότερα. Η επένδυση χρηματοδοτείται από την Τράπεζα Πειραιώς και το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA.

Η διοίκηση προσανατολίζεται και σε περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον κλάδο της ενέργειας και ειδικότερα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς εκτιμά, ότι ο ενεργειακός κλάδος στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, είναι πολλά υποσχόμενος».

Τέλος, στις οικονομικές καταστάσεις γίνεται λόγος και για την πρωτόδικη απόρριψη της αίτησης αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εισηγμένης, παρά το γεγονός ότι αυτή είχε την έγκριση των πιστωτών.

«Το θέμα συζητήθηκε την 20.09.2017 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο σύμφωνα με το άρθρο 106β του Ν.3588/2007το οποίο και εξέδωσε την υπ' αριθ. 63/2018 απόφαση με την οποία απέρριψε την αίτηση επικύρωσης.

Κατόπιν τούτου η εταιρεία προχώρησε στην άσκηση εφέσεως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών όπου αναμένεται η απόφασή του για την επικύρωση της συμφωνίας, κατά συνέπεια μέχρι την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών η επιτευχθείσα συμφωνία εξυγίανσης με τις πιστώτριες Τράπεζες που συμβλήθηκαν, βρίσκεται σε ισχύ.

Οι λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκε η ως άνω αίτηση, σύμφωνα με τη με αριθ. 63/2018 απόφαση του ΠΠΑ, μεταξύ άλλων, αφορούν α) στη μη προσκόμιση πληρεξουσίων εκ μέρους των συμβαλλομένων πιστωτριών Τραπεζών, β) στη μη προσκόμιση παραστατικών από πλευράς εταιρείας για τις απαιτήσεις των αγροτών - των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της και γ) στη μη σωρευτική συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου.

Κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκε από 05.03.2018 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2417/1999/2018 έφεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Με την υπό κρίση έφεση προσβάλλαμε την ως άνω απόφαση, καθώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικά και ουσιαστικά ολισθήματα καθώς, μεταξύ άλλων έσφαλλε ως προς την αιτιολογία, εκτίμησε εσφαλμένως τα αποδεικτικά μέσα και δεν έλαβε υπόψη πραγματικά περιστατικά που προτάθηκαν και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.

Για τους λόγους αυτούς άλλωστε, πιθανολογούμε σφόδρα ότι, η ως άνω έφεση θα έχει θετική έκβαση, θα ακυρωθεί η με αριθμό 63/2018 απόφαση του ΠΠΑ και θα επικυρωθεί από το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο η από 27.06.2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 551362/581/27.06.2017 αίτησης άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ».