Από τον δρ Τάσο Παπαλιάγκα Οικονομολόγο – πρ. τραπεζικό στέλεχος

Στο σημερινό άρθρο παρουσιάζονται τα κέρδη που αποκόμισαν από τη δραστηριότητά τους και ο φόρος που πλήρωσαν οι μεγαλύτερες Θεσσαλικές βιομηχανίες το έτος 2020. Επί πλέον παρουσιάζεται πόσα από αυτά τα κέρδη έμειναν στην επιχείρηση για τη βελτίωση της δραστηριότητάς της.

Όταν μιλάμε για κέρδη μπορεί να αναφερόμαστε στα μικτά κέρδη, στα λειτουργικά κέρδη, στα κέρδη προ φόρων, στα κέρδη μετά τους φόρους και στα συσσωρευόμενα κέρδη.

Μικτά είναι τα κέρδη που προκύπτουν αν από τις πωλήσεις αφαιρεθεί το κόστος πωληθέντων προϊόντων δηλαδή το κόστος για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων (στην αγορά πρώτων υλών, στην πληρωμή εργατικών παραγωγής κλπ για τη μετατροπή τους σε έτοιμα προϊόντα ).

Λειτουργικά είναι τα κέρδη που προκύπτουν αν από τα μικτά κέρδη αφαιρεθούν τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης των προϊόντων , λειτουργικές αποσβέσεις. Αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό σαν κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και χρεωλυσίων (EBITDA=Earnigs before interest, tax, depreciation, amortization).

Κέρδη προ φόρων είναι τα κέρδη που προκύπτουν αν από τα λειτουργικά αφαιρεθούν οι τόκοι και οι αποσβέσεις.

Κέρδη μετά τους φόρους είναι εκείνα που προκύπτουν αν αφαιρεθούν και οι φόροι.

Συσσωρευόμενα κέρδη είναι εκείνα που μένουν στην επιχείρηση για αύξηση του κεφαλαίου κίνησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Θεωρείται χρήσιμο να αναφερθεί η μεγάλη σημασία που έχουν οι λογαριασμοί του φόρου και των συσσωρευομένων κερδών. Ο μεν πρώτος για τη συμμετοχή του στα κρατικά έσοδα ο δε δεύτερος στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, στην ικανότητά της να αναπτύξει νέες γραμμές παραγωγής ή νέες δραστηριότητες και την δυνατότητα καλύτερων αμοιβών ή βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Συγκεκριμένα στο παρόν άρθρο εξετάζονται τα στοιχεία των ισολογισμών του 2020 για τις έξη μεγαλύτερες Θεσσαλικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, που είχαν πωλήσεις περισσότερες από 90 εκ. ευρώ. Από τους ισολογισμούς τους βρέθηκαν συνολικές πωλήσεις 886 εκ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 73,8 εκ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 34,6 εκ. ευρώ, φόρος εισοδήματος 9,35 εκ. ευρώ και κέρδη μετά τους φόρους 25,27 εκ. ευρώ και συσσωρευόμενα κέρδη 23,88 εκ, ευρώ.

Οι προαναφερόμενοι λογαριασμοί θα παρουσιαστούν για κάθε μια από τις έξη μεγαλύτερες Θεσσαλικές βιομηχανικές επιχειρήσεις για το ίδιο έτος. Παράλληλα θα παρουσιασθούν τα εκατοστιαία ποσοστά που παρουσίασε η κάθε μία από αυτές για κάθε ένα αποτέλεσμα από τους προαναφερθέντες λογαριασμούς σε σχέση με τις πωλήσεις της. Σημειώνεται και εδώ ότι τα στοιχεία αντλήθηκαν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιρειών του έτους 2020 και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

1. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ των αδερφών Σαράντη (Τρίκαλα) με κύκλο εργασιών 327,7 εκ. ευρώ το 2020 είχαν λειτουργικά κέρδη 34 εκ. ευρώ (10,38%), κέρδη προ φόρων 16 εκ. ευρώ (4,89%), φόρο εισοδήματος 5, 56 εκ. ευρώ (1,70%), κέρδη μετά τους φόρους 10,44 εκ. ευρώ (2,85%) και συσσωρευόμενα κέρδη 8,7 εκ. ευρώ (2,65%).

2. Η ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ της οικογένειας Μάρκου (Λάρισα – Βοιωτία) με κύκλο εργασιών 137,3 εκ. ευρώ το 2020 είχε λειτουργικά κέρδη 4,6 εκ. ευρώ (3,35%), κέρδη προ φόρων 1,6 εκ. ευρώ (1,15%) , φόρο εισοδήματος 26 χιλ. ευρώ (0,02%) και συσσωρευόμενα κέρδη 1,55 εκ. ευρώ (1,13%) .

3. Η ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ (πρόεδρος Γιάννης Στ. Καντώνιας) εταιρεία αλουμινίου η οποία εδρεύει στη Λάρισα,με κύκλο εργασιών 116,2 εκ. ευρώ το 2020 είχε λειτουργικά κέρδη 7,4 εκ.ευρώ (6,37%), κέρδη προ φόρων 930 χιλ. ευρώ (0,80%), φόρο εισοδήματος 336 χιλ. ευρώ (0,29%). και κέρδη για διανομή και συσσώρευση κεφαλαίου 594 χιλ. ευρώ (0,51%) .

4. Η COSMOS ALUMINIUM A.E της οικογένειας Ξενοφώντα Καντώνια (Λάρισα) με κύκλο εργασιών 112,7 εκ. ευρώ είχε λειτουργικά κέρδη 10,6 εκ.ευρώ (9,41%), κέρδη προ φόρων 7,8 εκ. ευρώ (6,91%), φόρο εισοδήματος 1,18 εκ. ευρώ (1,05%). και συσσωρευόμενα κέρδη 6,6 εκ. ευρώ (5,85%) .

5. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗΣ ΑΕ της Βολιώτικης οικογένειας Λούλη,με κύκλο εργασιών 97,9 εκ. ευρώ είχε λειτουργικά κέρδη 8,6 εκ.ευρώ (8,78%), κέρδη προ φόρων 2,24 εκ. ευρώ (2,29%), φόρο εισοδήματος 469 χιλ. ευρώ (0,48%) και συσσωρευόμενα κέρδη 2,19 εκ. ευρώ (2,23%) .

6. ΙΝΤΕΡΚΟΜ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς (Οικογένεια Σαϊτη – Στέργιος Τσαγκούλης) με κύκλο εργασιών 94,46 εκ. ευρώ είχε λειτουργικά κέρδη 8,6 εκ. ευρώ (9,10%), κέρδη προ φόρων 6,1 εκ. ευρώ (6,45%), φόρο εισοδήματος 1,78 εκ. ευρώ (1,89%). και συσσωρευόμενα κέρδη 4,32 εκ. ευρώ (4,57%) .

Αξίζει συμπερασματικά να τονισθεί ότι τρεις από τις έξι επιχειρήσεις ήτοι: η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ, η COSMOS ALUMINIUM A.E και η ΙΝΤΕΡΚΟΜ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ

1) Συμμετείχαν στα φορολογικά έσοδα του Κράτους με 8,52 εκ. ευρώ φόρους από τους συνολικά 9,35 εκ. ευρώ φόρους που πλήρωσαν οι έξι αναφερθείσες εταιρείες.

2) Βελτίωσαν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους αφού είχαν συσσωρευόμενα κέρδη 19,61 εκ. ευρώ από τα συνολικά συσσωρευόμενα κέρδη των έξη επιχειρήσεων 23,88 εκ.