Ακόμη πιο στενή γίνεται η Eλληνοιταλική συνεργασία σε θέματα ενέργειας και συγκεκριμένα στο φυσικό αέριο με την υπογραφή Μνημονίου  Συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και της ιταλικής Snam, η οποία αποτελεί τον εθνικό διαχειριστή φυσικού αερίου της χώρας και η οποία είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την εξαγορά του ΔΕΣΦΑ.

Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη συνεργασίας με στόχο τη στήριξη της διαχείρισης και της ανάπτυξης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στο πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς φυσικού αερίου.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2017 έχοντας το ρόλο της άσκησης των δραστηριοτήτων του Διαχειριστού Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες ορίζονται στις υπ’ αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/11819/31.08.2000 (ΦΕΚ Β’ 1086) και Δ1/Γ/Φ7/11818/31.08.2000 (ΦΕΚ Β’ 1087) Υπουργικές Αποφάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως οι ανωτέρω δραστηριότητες προσδιορίζονται στην Άδεια Διανομής και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου.

Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυο περίπου 2.000χλμ με περισσότερους από 300,000 συνδεδεμένους καταναλωτές. Οι μέτοχοι της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι η ΔΕΠΑ (51%) και η Eni (49%).

Στην ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. συμμετέχει κατά 51% η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ (ΔΕΠΑ) και κατά 49% ξένος στρατηγικός επενδυτής (η Εταιρεία ΕΝΙ) ο οποίος ασκεί το management.

Η Snam  είναι μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής και ολοκληρωμένης διαχείρισης υποδομών φυσικού αερίου. Στρατηγικός της στόχος είναι να προωθήσει την ενοποίηση των ευρωπαϊκών δικτύων συνάπτοντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διαχειριστές του κλάδου κατά μήκος των κεντρικών ενεργειακών διαδρόμων της ηπείρου.

Απασχολώντας περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους, η Snam ασχολείται με τη μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγρού φυσικού αερίου, καθώς και την αστική διανομή του. Διαχειρίζεται ένα εθνικό δίκτυο μεταφοράς που ξεπερνά τα 32.000 χλμ σε μήκος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 8 αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, 1 μονάδα επαναεριοποίησης, και ένα τοπικό δίκτυο διανομής που καλύπτει συνολικά περισσότερα από 55.000 χλμ.