Μεγάλο το ενδιαφέρον στη Θεσσαλία για το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ.

Στις 29 Απριλίου 2022 ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής των προτάσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) για την ένταξή τους στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 23.500.000 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται πόροι εκ των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου (1,5 εκατ. ευρώ), Καρδίτσας (1 εκατ. ευρώ) και Τρικάλων (1 εκατ. ευρώ) που διατίθενται αποκλειστικά για επιχειρήσεις που εντάσσονται στις περιοχές αυτών.

Η ενίσχυση αφορά σε μη επιστρεπτέα επιχορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης για ανάλωση εντός του 2022, σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19, έχουν συσταθεί έως 31-12-2020 και πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, με εφαρμογή του καθεστώτος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (DE MINIMIS) όπως ισχύει.

Η υλοποίηση της Δράσης γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε./Α.Ε.Δ.Ε.Π. Κατατέθηκαν οριστικά 10.046 αιτήσεις με αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση 30.331.555,64 ευρώ. Εξ αυτών, οι 154 αιτήσεις ποσού 426.773,29 ευρώ αφορούν σε Μικρές Επιχειρήσεις, και οι 9.892 αιτήσεις ποσού 29.904.782,35 ευρώ αφορούν σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη βαθμολογία που προκύπτει «αυτόματα» στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) από τα στοιχεία που οι ίδιες οι επιχειρήσεις καταχώρισαν, οι αιτήσεις των επιχειρήσεων κατατάσσονται ως εξής:

* 2.152 αιτήσεις 6.569.935,89 ευρώ φέρουν βαθμολογία 100 (μείωση τζίρου άνω του 80% ή «νεοσύστατες»)

* 1.192 αιτήσεις 5.674.090,27 ευρώ φέρουν βαθμολογία 70 (μείωση τζίρου άνω του 60 % και ως 80%)

* 3.192 αιτήσεις 11.026.029,48 ευρώ φέρουν βαθμολογία 40 (μείωση τζίρου άνω του 40 % και ως 60%)

* 3.470 αιτήσεις 6.963.500,00 ευρώ φέρουν βαθμολογία 10 (μείωση τζίρου άνω του 20 % και ως 40%)

* 40 αιτήσεις 98.000,00 ευρώ φέρουν βαθμολογία 0 (αποκλεισμός σύμφωνα με την Πρόσκληση)

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην Πρόσκληση, ξεκινά από τον ΕΦΕΠΑΕ / ΑΕΔΕΠ με βάση αυτήν τη βαθμολογική κατάταξη και στο πλαίσιο των διαθέσιμων Π/Υ Πρόσκλησης (αποδεκτό της υποβολής τους, οριστικοποίηση βαθμολογίας, δικαιούμενο προς επιχορήγηση ποσό, πλήρωση όλων των προϋποθέσεων της Πρόσκλησης κ.λπ.), η ένταξη ή μη για όσες εξ αυτών δηλώθηκε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε Στρατηγική ΒΑΑ και με αξιολόγηση εκ μέρους Επιτροπών των αρμόδιων Δήμων όπως προβλέπεται, κ.λπ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, με στόχευση διμήνου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία Αξιολόγησης, που θα οδηγήσει στην έκδοση των Αποφάσεων του περιφερειάρχη Θεσσαλίας για ένταξη ή μη των αιτήσεων στη Δράση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η Πρόσκληση.

Ως προς τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, παρατίθενται σε γραφήματα στοιχεία που αφορούν το πλήθος, το μέγεθος, την εγκατάσταση και την κλαδική ταυτότητα των επιχειρήσεων. Κατανομή αιτήσεων (Γράφημα ΙΙ) σε «ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ» και «ΜΙΚΡΕΣ» επιχειρήσεις, καθώς και σε «ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ» (συσταθείσες εντός του 2020) και «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ» (συσταθείσες έως 31-12-2019): 1.555 αιτήσεις (3.263.900,00 ευρώ) αφορούν σε Νεοσύστατες και 8491 αιτήσεις (27.067.655,64 ευρώ) σε Υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Με χωροθέτηση (Γράφημα ΙΙΙ) στον Ν. Καρδίτσας, υποβλήθηκαν 1.247 αιτήσεις (3.899.965,33 ευρώ). Με χωροθέτηση στον Ν. Λάρισας, υποβλήθηκαν 3.424 αιτήσεις (10.481.682,07 ευρώ). Με χωροθέτηση στον Ν. Μαγνησίας, υποβλήθηκαν 3.834 αιτήσεις (11.963.954,50 ευρώ). Με χωροθέτηση στο Ν. Τρικάλων, υποβλήθηκαν 1.541 αιτήσεις (3.985.953,74 ευρώ).

Ως προς τον Κλάδο που αφορούν οι αιτήσεις, αυτές (Γράφημα ΙV) κατανέμονται σε: Τουρισμού: 516 αιτήσεις ποσού 1.965.855,58 ευρώ. Εστίασης: 2.191 αιτήσεις ποσού 6.675.698,53 ευρώ. Χονδρικού εμπορίου: 481 αιτήσεις ποσού 1.392.312,99 ευρώ. Λιανικού εμπορίου: 1.714 αιτήσεις ποσού 5.004.650,90 ευρώ. Παραγωγικών επιχειρήσεων: 314 αιτήσεις ποσού 910.232,00 ευρώ. Κατασκευών: 307 αιτήσεις ποσού 838.008,22 ευρώ. Υπηρεσιών (λογιστές, δικηγόροι): 773 αιτήσεις ποσού 2.528.697,46 ευρώ. Ιατροί: 257 ποσού 661.231,34 ευρώ. Υπηρεσιών αισθητικής (κομμωτήρια, μανικιούρ κ.ά.): 337 αιτήσεις ποσού 856.833,01 ευρώ. Φροντιστήρια: 330 αιτήσεις ποσού 990.430,87 ευρώ. Λοιπά επαγγέλματα (ταξί, λεωφορεία, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, τοποθετήσεις).

thessaliaeconomy.gr