Αύξηση των κονδυλίων που θα διαχειριστούν οι περιφέρειες της χώρας κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027), η έγκριση του οποίου και η υπογραφή του πλαισίου συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναµένονται έως τα τέλη του µήνα.

Το νέο ΕΣΠΑ αναµένεται, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του υπουργείου Ανάπτυξης, να ενεργοποιηθεί το προσεχές φθινόπωρο µε την έγκριση των 9 επιχειρησιακών και των 13 περιφερειακών προγραµµάτων, και σύµφωνα µε τον αρµόδιο υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη θα αποτελέσει βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασµού για την προσεχή 6ετία, προσαρµοσµένο στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και στο εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων.

Πού θα δοθούν

Ο συνολικός προϋπολογισµός του νέου ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 26,1 δισ. ευρώ, στα οποία περιλαµβάνονται και τα 5,3 δισ. ευρώ της εθνικής συµµετοχής, και θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε το Ταµείο Ανάκαµψης που θα αποτελέσει τη δύναµη πυρός στην αναπτυξιακή προοπτική. Εκτός από την αύξηση κατά 2,2 δισ. ευρώ των κονδυλίων που θα διαχειριστούν οι 13 περιφέρειες της χώρας –από 5,9 δισ. ευρώ σε 8,1 δισ. ευρώ–, το νέο ΕΣΠΑ περιλαµβάνει διακριτό πρόγραµµα µε ενισχυµένους πόρους για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, την πολιτική προστασία, τη δίκαιη µετάβαση, το περιβάλλον, την κλιµατική αλλαγή και την ενέργεια µε νέες διαχειριστικές αρχές, καθώς και νέο πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα µε δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο επιχειρησιακό πρόγραµµα µε συνολικούς πόρους 3,9 δισ. ευρώ, ενώ όπως και στο προηγούµενο ΕΣΠΑ το µεγαλύτερο πρόγραµµα αποτελεί αυτό της αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού, µε συνολικά κονδύλια 4,2 δισ. ευρώ περίπου.

Οι πέντε άξονες

Οι στόχοι πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ διαρθρώνονται µέσα από πέντε άξονες που στοχεύουν σε:

• Μια «εξυπνότερη» Ευρώπη, στόχος στον οποίο θα διατεθεί το 20% των συνολικών πόρων µέσα από δράσεις για την ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, τη στρατηγική επένδυση στο τουριστικό οικοσύστηµα, την ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων µε έµφαση στον ψηφιακό µετασχηµατισµό και σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα, την ενίσχυση της συνδεσιµότητας µε ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, την προσαρµογή δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο της στρατηγικής εξυπνης εξειδίκευσης και τις παρεµβάσεις σε δηµόσιες υπηρεσίες µε βάση τις αρχές του σχεδίου δράσης της Επιτροπής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

• Μια πιο πράσινη Ευρώπη, στόχος στον οποίο θα διατεθεί το 27% των συνολικών πόρων µέσα από δράσεις για την προώθηση της αυτονοµίας µε χρήση των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστηµάτων αποθήκευσης, τη µετάβαση των νησιών σε καθαρές µορφές ενέργειας, τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση των οδικών αστικών συγκοινωνιών, την αντιµετώπιση φυσικών κινδύνων και καταστροφών, τη δηµιουργία µονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων, και την ορθολογική και βιώσιµη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

• Μια πιο διασυνδεδεµένη Ευρώπη, στόχος στον οποίο θα διατεθεί το 8% των συνολικών πόρων µέσα από έργα οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων µεταφορών και επενδύσεις σε συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας.

• Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, στόχος στον οποίο θα διατεθεί το 30% των συνολικών πόρων µέσα από δράσεις επένδυσης στο ανθρώπινο δυναµικό για την αύξηση της απασχόλησης, τη µείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ενίσχυση των δοµών κοινωνικής αλληλεγγύης και την υγειονοµική κάλυψη µε έµφαση στην πρόληψη και σε νέες υπηρεσίες µακροχρόνιας φροντίδας.

• Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, στόχος στον οποίο θα διατεθεί το 6% των συνολικών πόρων για τη στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών βιώσιµης ανάπτυξης σε αστικές, αγροτικές και νησιωτικές περιοχές.

Απολιγνιτοποίηση

Το νέο ΕΣΠΑ υποστηρίζει το νέο Ταµείο για τη ∆ίκαιη Μετάβαση µε το 7% των συνολικών πόρων, µέσα από συγκεκριµένες δράσεις για την απεξάρτηση από τον λιγνίτη στις περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας, στη Μεγαλόπολη και στα νησιά.

Τέλος, µε δεδοµένες τις διαχειριστικές ανεπάρκειες που έχουν εντοπιστεί κατά το παρελθόν, στο νέο ΕΣΠΑ έχει προβλεφθεί η ενίσχυση και αναβάθµιση του προγράµµατος τεχνικής υποστήριξης µε συνολικούς πόρους 504 εκατ. ευρώ, για τη θεσµική και διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης.

Αυξάνονται κατά 2,2 δισ. ευρώ τα κονδύλια που θα διαχειριστούν οι περιφέρειες της χώρας, σε σχέση µε το προηγούµενο πρόγραµµα.

Ευγενία Τζώρτζη Καθημερινή