Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία του E-ΕΦΚΑ για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ). Πρόκειται για αναβάθμιση παλαιάς ηλεκτρονικής υπηρεσίας με στόχο την ενίσχυση του ελέγχου και της εγκυρότητας των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, το ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται έπειτα από αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών δύναται να χρησιμοποιηθεί από: – Επιχειρήσεις απογεγραμμένες και μη στο μητρώο εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του E-ΕΦΚΑ και φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, μισθωτούς ασφαλισμένους, λοιπούς ιδιώτες).

– Πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες φορέων γενικής κυβέρνησης, τραπεζικά ιδρύματα, συμβολαιογράφους).

Για τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας είναι απαραίτητη η εισαγωγή του μοναδικού Αριθμού Εγκυρότητας καθώς και του Αριθμού Συστήματος που αναγράφονται στο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση κωδικών Taxisnet.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, o χρήστης θα πρέπει να εισέρχεται:

– Είτε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης (gov.gr) και να ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική -> Επιχειρηματική δραστηριότητα-> Ελεγχος εγκυρότητας φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων-> Ελεγχος εγκυρότητας αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. – Είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του E-ΕΦΚΑ (www.efka.gov. gr) και να ακολουθεί τη διαδρομή: Ελ. επαγγελματίας/αυταπασχολούμενοι/εργοδότες/αγρότες/μισθωτοί ή λογιστές -> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας → «Ελεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας με Αριθμό Εγκυρότητας» (https:// apps.ika.gr/echeckclearance). Επισημαίνεται ότι η νέα υπηρεσία αφορά σε Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχουν εκδοθεί από τις 14 Ιουλίου και μετά.

theessaliaeconomy.gr