Επιταχύνει το υπουργείο Οικονομικών την προετοιμασία για την ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις εμπορικές αξίες, μέσω της δημιουργίας Τράπεζας Αξιών Ακινήτων.

Η προθεσμία που προβλέπει το Μνημόνιο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2017, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2018 όλοι οι φόροι ακινήτων να υπολογίζονται με τις νέες αξίες.

Στο υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη συσταθεί συντονιστική επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων και η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου εξέδωσε προ ημερών απόφαση που προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας της.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση η επιτροπή θα συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στους στόχους της, συγκαλούμενη από τον πρόεδρό της, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης. Σε κάθε δε περίπτωση για τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της επιτροπής θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως μία εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση τους.

Όπως σημειώνεται σχετικά στην απόφαση, ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων δύναται να προσκαλεί κατά την κρίση του στις συνεδριάσεις της επιτροπής κυβερνητικά στελέχη και φορείς του δημοσίου τομέα, υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της.

Ομοίως, η συντονιστική επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της, δύνανται να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και να ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Οι δε αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχεία που τους ζητείται.