Από τον δρ Τάσο Παπαλιάγκα Οικονομολόγο – πρ. τραπεζικό στέλεχος 

Στο σημερινό άρθρο αναλύεται η αυξομείωση του κεφαλαίου κίνησης και η συμμετοχή του στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεγαλύτερων βιομηχανικών  επιχειρήσεων για το  χρονικό διάστημα (2018-2020). Δημιουργείται από το αρχικό κεφάλαιο και αυξάνεται με την πρόσθεση κυρίως των  ετήσιων αποσβέσεων, των ετήσιων συσσωρευομένων κερδών και των  εισφορών  νέου μετοχικού κεφαλαίου και μετριέται  αν από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρεθούν οι  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το κεφάλαιο κίνησης είναι το αίμα που τροφοδοτεί τη λειτουργία της επιχείρησης αφού με την αύξησή του χρηματοδοτείται η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων για ανανέωση του εξοπλισμού με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων, η αγορά πρώτων υλών σε καλύτερες τιμές και η βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων. Από την εξέλιξη του ύψους του διαπιστώνεται η βελτίωση ή μη του επιπέδου βιωσιμότητας  της επιχείρησης.

Αμεσα συνδεδεμένες με το κεφάλαιο κίνησης είναι οι νέες επενδύσεις. Πραγματοποιώντας νέες επενδύσεις η επιχείρηση μειώνει το κεφάλαιο κίνησης κατά το χρηματικό ποσό που πληρώνει τις νέες επενδύσεις από μετρητά της επιχείρησης.  

 Αν στη διαφορά του  κεφαλαίου κίνησης μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων  προστεθούν οι  καθαρές νέες επενδύσεις για το ίδιο διάστημα και η επιχείρηση επιτύχει  θετικό αποτέλεσμα τότε αυτή βελτιώνει το επίπεδο βιωσιμότητάς  της δηλαδή βελτιώνει την ικανότητά αντοχής της στους κραδασμούς της αγοράς. Αντίθετα αν είναι αρνητικό το μειώνει. Παράλληλα αν το ποσό αυτό είναι θετικό τότε βελτιώνει και την ανταγωνιστικότητά της  επειδή μέσω των επενδύσεων μπορεί είτε να αυξήσει τις γραμμές παραγωγής των προϊόντων της είτε να βελτιώσει την ποιότητά τους και να ενισχύσει τη θέση στην αγορά  έναντι των ανταγωνιστών της.  Το αντίθετο θα συμβεί αν το άθροισμα αυτό είναι αρνητικό.

Τα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης και των νέων επενδύσεων των έξη από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές Θεσσαλικές επιχειρήσεις, που παρουσίασαν κύκλο εργασιών το 2020  μεγαλύτερο από 90 εκατ. ευρώ παρατίθενται παρακάτω.  Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιρειών για  τα έτη 2018 και 2020

1. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ  των αδερφών Σαράντη (Τρίκαλα)  με κύκλο εργασιών 327,7 εκ. ευρώ μείωσαν το κεφάλαιο κίνησης κατά 21,8 εκ. ευρώ (από 74,0 σε 52,2),  είχαν νέες επενδύσεις  52,5 εκ. ευρώ, θετικό αποτέλεσμα 30,7 εκ. ευρώ και βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας κατά  41,5%, 

2. Η  ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ της οικογένειας Μάρκου (Λάρισα – Βοιωτία) με κύκλο εργασιών 137,2 εκ. ευρώ μείωσε το κεφάλαιο κίνησης κατά 3,3 εκ. ευρώ (από 10,7 σε 7,4), είχαν  νέες επενδύσεις  7,1 εκ. ευρώ, θετικό αποτέλεσμα 3,8 εκ. ευρώ και βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας κατά  35,5%, 

3. Η ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ (πρόεδρος Γιάννης Στ. Καντώνιας) με κύκλο εργασιών 116,2 εκ. ευρώ αύξησε  το κεφάλαιο κίνησης κατά 4,8 εκ. ευρώ (από 25,8 σε 30,6), είχε  νέες επενδύσεις  15,1 εκ. ευρώ, θετικό αποτέλεσμα 19,9 εκ. ευρώ και βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας κατά  77,1%, 

4. Η COSMOS ALUMINIUM A.E της οικογένειας Ξενοφώντα Καντώνια (Λάρισα) με κύκλο εργασιών 112,7 εκ. ευρώ αύξησε  το κεφάλαιο κίνησης κατά 3,7 εκ. ευρώ (από 1,8 σε 5,5), είχε  νέες επενδύσεις  9,7 εκ. ευρώ, θετικό αποτέλεσμα 13,4 εκ. ευρώ και βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας κατά  744,4%, 

5. Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ της Βολιώτικης οικογένειας Λούλη, με κύκλο εργασιών 97,9 εκ. ευρώ αύξησε  το κεφάλαιο κίνησης κατά 8,7 εκ. ευρώ (από 37,3 σε 46,0), είχε  νέες επενδύσεις  24,6 εκ. ευρώ, θετικό αποτέλεσμα 33,3 εκ. ευρώ και βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας κατά  89,2%, 

6. Η ΙΝΤΕΡΚΟΜ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ (Οικογένεια Σαϊτη – Στέργιος Τσαγκούλης) με κύκλο εργασιών 94,5 χιλ. ευρώ αύξησε  το κεφάλαιο κίνησης κατά 14,5 εκ. ευρώ (από 30,7 σε 45,2), είχε  νέες επενδύσεις  4,1 εκ. ευρώ, θετικό αποτέλεσμα 18,6 εκ. ευρώ και βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας κατά  60,6%, 

Συμπερασματικά τονίζονται ότι: 

Πρώτον ότι η  εταιρεία  COSMOS ALUMINIUM A.E αύξησε θεαματικά τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά  της  από το 2018 έως το 2020

Δεύτερον ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ είχε  αξιοσημείωτες νέες επενδύσεις  (52,5 εκ. ευρώ).

Ολες οι παραπάνω εταιρείες είχαν βελτίωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας το διάστημα 2018-2020.