Τρεις είναι πλέον οι κοινοπραξίες εταιρειών οι οποίες διεκδικούν μερίδιο στην «πίτα» του μεγάλου έργου της σίτισης προσφύγων και μεταναστών που έχει προκηρύξει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού που μπορεί να ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, στη δεύτερη φάση προκρίθηκαν οι εξής κοινοπραξίες: «Αφοί Κομπατσιάρη – Τοπ Κραφτ», «Πιέτρης Εστίαση – Αφού Μπούντρη – Αμβροσία Catering – Αθανάσιος-Θεολόγος Σκορδάλλης» και «Hellenic – Γευσήνους ΑΒΕΕ – Γευσήνους ΕΠΕ – Ελαΐτις – Olympic».

Αντίθετα, από τη συνέχεια του διαγωνισμού αποκλείστηκαν η κοινοπραξία «Salas Inter Group – Παλίρροια – Χούτος Catering», καθώς και η εταιρεία «Μύρων Ανώνυμη Ξενοδοχειακή και Κατασκευαστική». Οι τρεις κοινοπραξίες που προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση καλούνται τώρα να υποβάλουν τους φακέλους με την οικονομική προσφορά τους και με την τεχνική προσφορά, καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, έως το βράδυ της Τετάρτης 26 Μαΐου.

Την 1η Ιουνίου η αποσφράγιση των δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού την Τρίτη 1 Ιουνίου στις 11 το πρωί. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του γενικού γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Πάτροκλου Γεωργιάδη, δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, τα οποία να κωλύουν τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας αιτούμενων ασύλου. Στόχος της διαδικασίας είναι να συναφθεί Συμφωνία – Πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων ετών με τρεις οικονομικούς φορείς, η οποία θα υποδιαιρείται σε έξι τμήματα: Το τμήμα Βόρειας Ελλάδας, με περίπου 12.000 σιτιζόμενους, το τμήμα Νότιας Ελλάδας, με 12.000 σιτιζόμενους, το τμήμα Λέσβου, με 6.000 σιτιζόμενους, το τμήμα Χίου, με 3.000 σιτιζόμενους, το τμήμα Σάμου, με 3.000 σιτιζόμενους, και το τμήμα Λοιπών Νησιών, με 5.000 σιτιζόμενους.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται ανά έτος σε 102.959.200 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για όλα τα τμήματα, ενώ η μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπεται να συναφθούν για όλα τα τμήματα ανέρχεται σε 823.673.600 ευρώ, μετά από δυνητική άσκηση μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης για την αύξηση έως 100% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προκύψουν ανάγκες π.χ. λόγω ασταθούς ροής των προσφύγων/μεταναστών.

Σπύρος Πιστικός Foodreporter