Σημαντική αύξηση των πωλήσεων σημείωσε η Λαρισινή εταιρεία Βιοκαρπέτ στο α΄εξάμηνο του 2018.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη και μητρική εταιρεία της ΕΞΑΛKO, οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2018 σε 59,66 χιλ. € έναντι  51,94 χιλ. € το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2017.

Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2018  σε 35.890 χιλ € έναντι 33.298 χιλ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Αύξηση κατά 7,78%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 60% του συνολικού τζίρου.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 σε 2.091 χιλ.€, έναντι 2.359 χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 σε (1.084) χιλ.€ (ζημία), έναντι ζημίας (1.005)χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Το Ά εξάμηνο του 2018 ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους (872) χιλ € (ζημία), έναντι ζημίας (939) χιλ €το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Η "Βιοκαρπέτ Α.Ε."

Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 σε 1.795 χιλ.€ έναντι 2.115 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε (1.043) χιλ.€ (ζημία) έναντι (ζημίας) (788) χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Α΄εξαμήνου 2018 ανήλθαν σε (1.540) χιλ.€ (ζημία) έναντι ζημίας (1.293) χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Α΄εξαμήνου 2018 ανήλθαν σε (1.458) χιλ.€ (ζημία), έναντι ζημίας (1.332) χιλ.€  το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 παρατηρούμε την αύξηση του τζίρου του ΟΜΙΛΟΥκατά 14,86% σε σχέση με το Α΄εξάμηνο του 2017. Αυτό οφείλεται κυρίως στην θυγατρική εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ που καταγράφει αύξηση τζίρου κατά 16,40%.

Όσον αφορά την μητρική εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ παρατηρούμε μείωση του τζίρου κατά 15,13% σε σύγκριση με το Α΄εξάμηνο του 2017 που επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ ήτοι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 σε ζημίες (1.084) χιλ € έναντι ζημίας (1.005) χιλ.€ το Α΄εξάμηνο του 2017.

Οσον αφορά δε το Β΄εξάμηνο του 2018 αναμένουμε σημαντική βελτίωση του τζίρου και των οικονομικών αποτελεσμάτων δεδομένου ότι η μητρική εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ πραγματοποιεί το 75% του τζίρου της στο Β΄εξάμηνο του 2018.

Επίσης μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του ΔΣ, αναφέρουμε ότι ο όμιλος υλοποιεί εντός του 2018 επενδύσεις ύψους 10 εκατ.€.

Η θυγατρική εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία εντός του 2018 μια νέα πρέσσα διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 7.000 τόννων αλουμινίου ετησίως για την παραγωγή νέων προιόντων προστιθέμενης αξίας με σημαντική μείωση τους κόστους παραγωγής.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις του Α΄εξαμήνου που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Η μητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ στα πλαίσια επέκτασης ου ΟΜΙΛΟΥ στην πράσινη ενέργεια κατασκευάζει ένα νέο φωτοβολταικό σταθμό ισχύος 4MW στην περιοχή Κουλουρίου Λάρισας που θα συνδεθεί στο δίκτυο εντός του 2018.

Επίσης στα σχέδια της διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ είναι όπως καταθέσει εντός του 2018 αιτήσεις για φωτοβολταικούς σταθμούς ισχύος 10 MW (+)1 MW για την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ και 10MW (+)1MW  για την ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ έτσι ώστε να συμμετέχει στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα γίνει το 2019. Ελπίζουμε ότι με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την σταθερή βελτίωση που παρατηρούμε των οικονομικών στοιχείων του ΟΜΙΛΟΥ όπως αύξηση τζίρου και αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με την απόδοση των επενδύσεων ο ΟΜΙΛΟΣ θα επανέλθει στην κερδοφορία εντός του 2019. 

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες του Α΄εξαμήνου του 2018 θα δημοσιευθούν με την ανάρτησή του στο διαδίκτυο στην διεύθυνση της εταιρίας www.biokarpet.gr στις 28/9/2018 και την ίδια ημερομηνία στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Ζ.Η.